General information

Електронна версія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vdgi ), індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова», а також у міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus» (https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=50473 )

Журнал «Вісті Донецького гірничого інституту» індексується у міжнародній пошуковій системі Google Scolar (https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Вісті+Донецького+гірничого+&hl=uk )

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» внесений до реєстру членських організацій Crossrefhttps://www.crossref.org/06members/50go-live.html) та йому присвоєно префікс в системі Crossref 10.31474.

Cтаттям журналу «Вісті Донецького гірничого інститут», які отримали схвалення та рекомендації редакційної колегії, можуть бути присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта DOI з початковими символами 10.31474/1999-981Х.